Các gói dịch vụ email cho doanh nghiệp

Shop

 • Tài khoản email G Suite miễn phí 10 user

  G Suite với 10 người dùng

  2,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 10 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   

 • Tài khoản Email G Suite với 50 người dùng

  G Suite với 50 người dùng

  4,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 50 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   

 • Tài khoản Email G Suite free với 100 người dùng

  G Suite với 100 người dùng

  8,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 100 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   

 • Tài khoản Email G Suite free với 100 người dùng

  G Suite với 200 người dùng

  12,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 200 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   

 • Tài khoản Email G Suite free với 500 người dùng

  G Suite với 500 người dùng

  29,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 500 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   

 • Tài khoản Email G Suite free với 2000 người dùng

  G Suite với 2000 người dùng

  45,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   

 • Tài khoản Email G Suite Non/Edu với 2000 người dùng

  G Suite với 2000 người dùng 30GB

  49,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 30GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   

 • Tài khoản Email G Suite Unlimited với 2000 người dùng

  G Suite với 2000 người dùng dung lượng không giới hạn

  69,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN (Unlimited) mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   

 • Thay đổi tên miền chính hoặc thêm tên miền tài khoản G Suite miễn phí

  Thay đổi tên miền chính hoặc thêm tên miền tài khoản Google Apps

  1,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Tên miền mới sẽ sử dụng tài khoản Google Apps cũ của bạn.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập như là tên miền chính vào tài khoản google apps.
  • Chúng tôi sẽ gửi bạn tài khoản quản trị cho tên miền mới khi hoàn thành.