email g suite

 • G Suite với 10 người dùng

  1,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 10 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • G Suite với 50 người dùng

  3,500,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 50 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 100 người dùng

  G Suite với 100 người dùng

  5,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 100 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 100 người dùng

  G Suite với 200 người dùng

  7,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 200 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 500 người dùng

  G Suite với 500 người dùng

  20,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 500 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 2000 người dùng

  G Suite với 2000 người dùng

  45,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite Non/Edu với 2000 người dùng

  G Suite với 2000 người dùng 30GB

  49,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 30GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite Unlimited với 2000 người dùng

  G Suite với 2000 người dùng dung lượng không giới hạn

  69,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN (Unlimited) mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .